اثر ى

حذف نام درياچه اورميه از كتاب مدارس ابتدائى : بنابر گزارش رسيده، نقشه ى روى جلد كتاب فارسی مقطع دوم ابتدایی كه امسال به چاپ رسيده نام ” درياچه اورميه ” در ان حذف شده و انتقادهاى مختلفى را به همراه داشته است. This paper

2023-02-02
    ت س إليوت
  1. ATHR is proud to present its 7th edition of YSA -- an
  2. برای همه اثر انگشت‌ها تکرار کنید
  3. انا
  4. پرسش و پاسخ